Næring

Byen Finnsnes

Lenvik kommune er en del av regionen Midt-Troms i Nord-Norge, med byen Finnsnes som handels- og regionsenter.

Regionen er en av de tyngste eksportregionene i Norge på fisk og fiskevarer, og Lenvik er vertskommune for en viktig hjørnesteinsbedrift som produserer ferrosolisium. Næringslivet i regionen står for en stor andel av den totale eksportverdien i Troms.

Næringsliv

Kommunen har et mangfoldig næringsliv fordelt over mange ulike bransjer, og en rekke av de store selskapene i området har lokalt eierskap.

Landbruksproduksjon har stor regional betydning, og Lenvik har også viktige bedrifter innen reiseliv, transport og kunnskapsnæringer. I tillegg har også aktører innen kulturnæringer og kreative næringer etablert seg i kommunen.

Handels- og tjenesteyting har en sterk posisjon i kommunen, og Finnsnes som handelssenter har en sentral betydning i fylket.

Lenvik kommune arbeider aktivt med tilrettelegging for nyetablere og oppfølging av disse. Vi har en egen avdeling av Senja Næringshage med et kreativt tjenesteytende miljø, der det er egne etablererkontor for de som ønsker å starte bedrift.

Lenvik har et av fylkets beste havnetilbud med dypvannskai, og attraktive næringsareal i tilknytning til disse.

Kommunen og næringslivet arbeider med flere nye og interessante næringsprosjekt som vil gjøre det enda mer attraktivt å etablere seg i Lenvik.

Næringsplan

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i kommunestyret i 2014, og dette er kommunens overordnede styringsdokument. Her er de viktigste mål og strategier for samfunnsutviklingen fastsatt. Sammen med kommunens vedtatte planstrategi danner kommuneplanens samfunnsdel utgangspunkt for arbeidet med næringsplanen for Lenvik 2015-2019. I dette arbeidet har Lenvik kommune invitert næringslivet til å komme med innspill gjennom en rekke møter rundt om i kommunen. Dette for at planen skulle bli best mulig, og for å sikre involvering.

For at dagens unge skal kunne skape si framtid i kommunen og regionen, så er det viktig å satse på de næringsområdene der vi har vår styrke, og innenfor de områdene som har størst vekstkraft, slik at dette gir muligheter for spennende jobber i voksen alder for våre unge. Så er det viktig at ungdommene våre får kunnskap om hvilke næringsmuligheter som finnes i Lenvik og regionen, slik at de kan gjøre utdanningsvalg som kvalifiserer dem til disse mulighetene. Gjennom arbeidet med næringsplanen står dette perspektivet sentralt, og samarbeid skole – næringsliv, som en del av satsingen på Barnebyen, er vektlagt.

Lenvik og Midt-Troms er en sterk og spennende næringsregion, med store vekstmuligheter. Det er disse mulighetene som Lenvik kommune er opptatt av å legge til rette for gjennom mål og strategier i næringsplanen.

Her kan du lese næringsplanen

Næringsfondet

Lenvik kommune får årlig tildelt midler til kommunalt næringsfond fra Troms fylkeskommune. Formannskapet i Lenvik kommune er fondsstyre for kommunalt næringsfond og midlene fordeles to ganger pr år.

Les mer om næringsfondet

Byregionprogrammet

Midt-Troms er med i det nasjonale  byregionprogrammet initiert av kommunal- og moderninseringsdepartementet. 

Les mer om byregionprogrammet

Lenker

Nyttige lenker til andre lokale og nasjonale nettsteder

Finnsnes industripark

Innovasjon Norge

Senja Næringshage

Studiesenteret Finnsnes

Finnsnes Forum

Profilgruppa

Destinasjon Senja