Byregionprogrammet

Utviklingsprogrammet for byregioner, også kjent som Byregionprogrammet, skal øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland for å styrke disse områdenes regionale vekstkraft.

BAKGRUNN FOR PROGRAMMET

Byregion Midt-Troms

Midt-Troms er i dag en region på vel 30.000 innbyggere som står overfor store demografiske utfordringer. I byregionprogrammet er målet å utvikle lokalt forankrete strategier og tiltak for å møte disse utfordringene og skape vekst.

Byregion Midt-Troms har ikke deltatt i fase 1(2014/15) i KMD sitt program, men er tatt opp i fase 2 (august 2015 – juli 2018). Det er likevel gjennomført en samfunnsanalyse der to hovedkonklusjoner er klare:
- Innenfor flere næringer er det stort potensial for fremtidig økonomisk vekst, - den mest åpenbare er sjømat.
- Midt-Troms står overfor store utfordringer når det gjelder mangel på arbeidskraft.

Styringsgruppa oppsummerer og takker

Prioriterte temaområder

Med bakgrunn i en gjennomført samfunnsanalyse, prioriterer Byregion Midt-Troms følgende temaområder i fase 2:
Tydelig næringsfokus: Det er stort potensial for fremtidig økonomisk vekst i flere næringer i Midt-Troms. Sjømat, forsvar og reiseliv får særskilt fokus i fase 2. I dette ligger også kommunal tilrettelegging for utvikling.
Utdanning/kompetanse – Hvordan parre næringslivets behov for arbeidskraft med riktig kompetanse? Hvordan kan Midt-Troms stå sammen om å tilpasse utdanningstilbud til de behovene de regionale vekstnæringene har?
Rekrutterings/integreringsstrategier – Hvordan kan Midt-Troms samlet forbedre sitt rekrutterings- og integreringsarbeid? Hvordan kan Midt-Troms jobbe bedre sammen med informasjon og omdømmearbeid?

Programmets oppgave kan kort sammenfattes gjennom følgende ligning: Ny kunnskap + ny samhandling = økonomisk vekst.

Samfunnsanalysen

Delrapport Sjømat

Delrapport Reiseliv

Mål og organisering av byregionprogrammet for Midt-Troms

Omfang og mål

Utviklingsprogrammet for byregioner, kjent som Byregionprogrammet, skal øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland for å styrke den regionale vekstkrafta i disse områdene. 37 byregioner med til sammen 213 kommuner er i gang med fase 2 av programmet.

Kompetansesenter for Distriktsutvikling har ansvar for å etablere og drifte et nasjonalt læringsnettverk mellom deltakerne i programmet. På deres nettsider får du god oversikt over alle 37 byregionprogram og deres samfunnsanalyser.

Kompetansesenter for Distriktsutvikling

Regional identitet

En sterkere regional identitet er blant målene i Byregion Midt-Troms. De tre ordførerne som utgjør styringsgruppa for prosjektet, mener det er på tide at Midt-Troms tar grep for må holde på ungdommen og sørge for at flere får muligheten til å ta de utdanningene regionen har bruk for i framtida. Midt-Troms må også samlet danne motvekt til de større byene nord og sør i fylket.

Midt-Troms ønsker å stå samla utad. Sammen med prosjektleder Ragnvald Storvoll og rådmann og næringssjef fra Lenvik kommune skal delegasjonen fra Midt-Troms sørge for at regionen markerer seg på den nasjonale samlingen på Gardermoen (februar 2016). Der skal det også avholdes egne møter med Harstadregionen og med Næringsalliansen på Fosen som er interessert i hvordan forsvarskommunene i Midt-Tromsregionen jobber for å skape næringsutvikling/ta ut effekter fra forsvarets tilstedeværelse. Dette temaet er høyst aktuelt med tanke på etableringen av kampflybasen på Ørland.

Les artikkelen i Troms Folkeblad

 

SAMMEN OM REKRUTTERING

Byregionprogrammet Midt-Troms har, i samarbeid med flere parter, gjennomført tiltak på rekruttering

Her finner du verktøy og metoder

Hvorfor?

En hovedkonklusjon i samfunnsanalysen i Byregionprogrammet er at Midt-Troms står overfor store utfordringer når det gjelder mangel på arbeidskraft. Det har derfor vært et uttalt mål i programmet å systematisk jobbe med tiltak og utvikling av verktøy for å bidra positivt til rekruttering.

Her finner du eksempler på arbeidet, bilder og videoer kan brukes fritt.
• Barnebyen / barnebyregion
• Arbeidslivsdagen UiT og pizzakveld med studenter fra Midt-Troms
• Senja videregående skole, blåe og grønne valg
• Traineestillinger / unge velger spennende jobber i Midt-Troms
• Regionalt ungdomsarbeid i Midt-Troms /Dyrøyseminaret

Barnebyen

"Barnebyen Finnsnes" skal bedre oppvekstvilkårene for barn og unge i hele regionen. "Barnebyen Finnsnes" skal være gjennomgripende og legge sentrale føringer for den videre utviklingen for regionen og regionsenteret Finnsnes. Dette bl.a. gjennom å påvirke tiltak og handlingsmåter i både privat og offentlig sektor.

Arbeidslivsdagen UiT

Kommunene og næringsliv i Midt-Troms leide studenthuset Driv og inviterte også i år studenter til pizzakveld i Tromsø. Et arrangement som har til hensikt å skape en møteplass mellom studenter fra Midt-Troms og næringsliv og representanter fra kommunene.
(klikk på ett av bildene for å starte bildekarusell)

 Les mer om Pizzakvelden    Les mer om arbeidslivsdagen

Velg arktisk landbruk

 

 (Start video og klikk på "Youtube-logo" for å få video i fullskjermvisning)

Vi velger #blått

Vi velger #grønt

 

Unge velger Midt-Troms

Hør historiene til unge som velger en spennende jobb i Midt-Troms. Her møter du en driftsleder, en lærling og fem traineer. Les mer om traineeprogrammet

 (Start video og klikk på "Youtube-logo" for å få video i fullskjermvisning)

Egil Olsen, Salmar

Richard Simonsen, Salmar
Mads Løvaas, Senja Avfall IKS
Anna Maria Hatland, Finnfjord AS
Martine Westbye, Finnfjord AS
Kim Johansen, Salmar Nord
Rikke Steiro, Utviklingssemteret AS
   

 

Framtid i nord

Metoden for Ungdomsmedvirkning som ble brukt på ungdomssporet er utviklet av Rimfrost Teaterensemble
 

FELLES NÆRINGSSATSING

Regional næringsplan

Regional næringsplan 2018- 2022

13. februar 2017 hadde politikerne i regionen sitt første felles kommunestyre. Dette skjedde i Setermoen leir, og kommunestyrerepresentanter fra alle 8 kommuner deltok. Dette markerte oppstart av arbeidet med regional næringsplan. 

26. februar 2018 ble det andre felles kommunestyre i Midt-Troms, arrangert i Kunnskapsparken Finnsnes. Her var en ferdig regional næringsplan lagt fram. 

Dokumenter

Vår 2017 igangsetting av arbeidet med regional næringsplan

Desember 2017 frist for høringsuttalelse av regional næringsplan

Vår 2018 implementering av felles regional næringsplan

Barns medvirkning

Mediebedriftenes Landsforening bruker videoene Byregionprogrammet fikk laget til det første felles kommunestyremøtet i Midt-Troms. 2. klasse ved Elvetun skolen har hovedrollene og er reporterte. Filmen(e) brukes i opplæringsøyemed for elever i barneskolen i Norge under fanen «Demokrati og medborgerskap», se medielabben.no.