Lenvik havn

Lenvik kommunes havneadministrasjon er en del av kommunens næringsavdeling. Enheten er organisasjonsmessig lagt under rådmannen og formannskapet er havnestyre.

Formål

Enhetens formål er av både offentligrettslig og privatrettslig art, og skal i sin virksomhet holde et saklig skille mellom disse to formål. Enheten er kommunens havne- og farvannsfaglige organ. Enheten skal ivareta de offentligrettslige oppgaver av forvaltningsmessig, administrativ og øvrig art som kommunen er tillagt i medhold av havne- og farvannsloven av 17. april 2009 nr. 19 (heretter HFL) med tilhørende enkeltvedtak og forskrifter. Enheten skal også ivareta de samme oppgaver tillagt i medhold av andre lover, enkeltvedtak og forskrifter, for så vidt gjelder havner og farvann, med mindre kommunestyret bestemmer noe annet.

Havnedrift

Enheten skal også drive privatrettslig havnevirksomhet. Herunder skal enheten forvalte de kommunale havneanlegg, og drifte, utvikle og utvide disse på en driftsmessig, sikkerhetsmessig, miljømessig, økonomisk, konkurransemessig og etisk forsvarlig måte. Dette skal skje under hensyn til behovet for en effektiv og forsvarlig sjøtransport og en effektiv og forsvarlig håndtering av gods og passasjerer, som ledd i kommunens, regionens og landets samlede samferdsel og næringsliv, tilpasset havnens størrelse, ressurser og betydning. I kommunens havneregulativ fremgår foretningsbetingelser, slik som generelle bestemmelser, priser og tjenester.

Her kan du lese havneregulativ for Lenvik kommune 

Anløpsavgift

Kommunestyret skal ved forskrift fastsette anløpsavgift i medhold av HFL § 25. Formannskapet skal fremlegge for kommunestyret forslag til slik forskrift. Forslaget skal ta hensyn til det som departementet måtte bestemme i medhold av HFL § 25 annet ledd.

Avgiften skal tilpasses det som er nødvendig for å dekke havnas kostnader ved utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i HFL med forskrifter og kostnader til å legge til rette for sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområde. Avgiften fremgår av kommunens havneregulativ.

Tiltak i sjøen

En rekke tiltak i sjøen krever tillatelse etter havne- og farvannsloven, bl.a. førtøyningsinstallasjoner, brygger, kaier, moloer, dokker, broer, flytende naust/hytter, oppdrettsanlegg, kraftlinjer og andre luftspenn, ledninger og rør i sjøen, vesentlige terrenginngrep (dvs. fyllinger, opptak av masser, sprenging og graving). Jfr. bl.a. lovens §§ 26-29.

Søknadsskjema finner på siden for søknadsskjema (under "Bolig og eiendom")

Veiledning for søknad om tiltak i sjøen

Tiltaket kan i tillegg være søknadspliktig til kommunen etter plan- og bygningsloven eller tillatelse etter andre lovverk, f eks forurensningsloven ved fylling i sjø. I slike tilfeller må det også søkes til Fylkesmannens miljøvernavdeling. 

Forvaltningsoppgaver

Enheten skal forvalte forskriften om anløpsavgift, og skal herunder sørge for innkreving av avgiften.

Enheten skal føre tilsyn i havnen i medhold av HFL § 40 tredje ledd. Dette gjelder også kommunens egne havneanlegg.

Enheten skal påse at de tiltak som krever tillatelse etter HFL § 27 behandles etter lovens ordning, og ikke iverksettes uten tillatelse eller drives i strid med tillatelse.

Enheten skal etter delegasjon fra Formannskapet treffe de forvaltningsvedtak som nødvendige i medhold av HFL §§ 57-61.

Enheten skal føre tilsyn i kommunens sjøområde i medhold av HFL § 15 og treffe nødvendige tiltak for at ikke ferdselen i kommunens sjøområde hindres eller vanskeliggjøres.

Enheten skal påse at de tiltak som krever tillatelse etter HFL § 27 behandles etter lovens ordning, og ikke iverksettes uten tillatelse eller drives i strid med tillatelse.

Forskrift

Gå til Lovdata.no