Næringsfondet

Lenvik kommune får årlig tildelt midler til kommunalt næringsfond fra Troms fylkeskommune. Formannskapet i Lenvik kommune er fondsstyre for kommunalt næringsfond og midlene fordeles to ganger pr år.

Fondets prioriterte innsatsområder

Bedriftsrettede tiltak med formål å utvikle arbeidsplasser og bidrar til verdiskaping, prioriteres.

Innsats gjøres særlig mot entreprenørskap, innovasjon og tiltak rettet mot næringsrettet kompetanse, næringsrettet infrastruktur og nærings- og innovasjonsmiljøer.

Følgende type prosjekter prioriteres:

  • Utviklingsprosjekter
  • Samarbeidsprosjekter
  • Næringsfondet kan nyttes til tiltak og prosjekter med det formål å fremme næringsutviklingsarbeidet gjennom kommunal tilrettelegging og støtte til etablering og videreutvikling av eksisterende bedrifter.

For prosjekter med ramme over kr. 300.000, anbefales det å søke Innovasjon Norge.

Større prosjekter der støtte fra næringsfondet virker utløsende for realisering av prosjektet kan prioriteres.

Ikke prioriterete områder

Følgende kan ikke støttes:

  • Investeringer i og ordinær drift av fylkeskommunal eller kommunal tjenesteproduksjon og bedrifter
  • Fysiske investeringer som for eksempel veibygging (riks-, fylkes- og kommunale veier), generell energiutbygging og offentlige bygg
  • Utgifter som har karakter av årlig driftsstøtte, eksempelvis regionråd, destinasjonsselskap eller andre samarbeidsselskap
  • Innskudd av aksjekapital, lån eller driftstilskudd til selskap som kommunen er medeier i eller eneeier av.
  • Lønn til fast ansatt i kommunen

Søknad

Søknadsfristen for første halvår er 30. april. Søknadsfrist for andre halvår er 31. oktober.

Søknad sendes inn via Regionalforvaltning.no. Regionalforvaltning.no er et fagsystem spesielt tilrettelagt for tilskuddsforvaltning. Systemet brukes av alle fylkeskommuner og av mer enn 275 kommuner og regionråd. Systemet driftes av SPINE AS på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Gå til Regionalforvaltning.no

Kontakt

For mer info, kontakt kommunens næringsavdeling.

Rådhuset

Besøksadresse:

Rådhusveien 8
9306 Finnsnes

Telefon: 77 87 10 00

Kontaktperson: Bjørn Fredriksen

Tittel: Rådmann

Kontaktperson: Geir-Inge Sivertsen

Tittel: Ordfører