Planarbeid i Lenvik kommune

Innledning

Planleggingens grunnleggende formål er å legge bedre til rette for å nå de mål og situasjoner for framtida som en kanskje ellers ikke ville ha nådd. Lenvik kommune ønsker å jobbe planmessig og målbevisst, noe som skal resultere i at vi får utrettet mest mulig, samtidig som vi kvalitetssikrer arbeidet vi gjør. Planlegging er derfor en viktig del av hverdagen til Lenvik kommune, og du kan nå følge kommunens spennende planprosesser på vår hjemmeside.

Pågående planarbeid

Kommunedelplan for bynære områder

Høring

Høringer blir gjennomført  som en del av utredninger av omfattende eller omstridte saker. De berørte, eller de som har interesser i saken, gis med det mulighet til å gi uttrykk for sin mening. Å sende en sak til høring betyr å samle inn uttalelser, kommentarer og råd fra ulike hold og høringsinstanser, som har rett til å uttale seg. De aller fleste planer legges ut på høring.

Se aktuelle høringer

Vedtatte planer og forskrifter

Kommunal forskrift for snøscooterløyper, Lenvik kommune

Lenvik kommunestyre fattet den 28.02.2019 vedtak om fastsettelse av kommunal forskrift om snøscooterløyper som omfatter bestemmelser om bruk av fast angitte løyper på nordre Lenvikhalvøy og beskrivelse av plan- og forskriftsprosessen. Forskriftens formål er å ut fra et samfunnsmessig helhetssyn regulere og tilrettelegge for kjøring med snøscooter (beltemotorsykkel) i fastsatte løyper.

Forskriften er hjemlet i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) § 4a. Forskriften trer i kraft straks.

Dokumenter til nedlasting:

1- Melding om vedtak

1.1 - Saksprotokoll - merknadsbehandling og vedtak

1.2 - Saksfremlegg - merknadsbehandling og vedtak

2- Kommunal forskrift om snøscooterløyper, 7.2.2019

3- Kart over snøscooterløyper, 7.2.2019

4- Beskrivelse, datert 7.2.2019

5- UMF sak 126/18

6- Mottakere av melding om vedtak

7- Oversiktskart

8- SOSI fil av løypetrasè (Euref 89 Sone 33)

Vedtaket kan påklages iht. motorferdselforskriften §4a åttende ledd. Forvaltningsloven kapittel VI gjelder og Fylkesmannen som klageorgan kan prøve alle sider av saken, jf.

forvaltningsloven § 34. Klagefristen er 3 uker regnet fra publiseringsdato. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen klagefristens utløp.

Vedtaket kan påklages av en angitt gruppe privatpersoner, organisasjoner og offentlige myndigheter samt grunneiere og rettighetshavere til eiendommer i løypenes influensområde, Sametinget og berørte reinbeitedistrikt, organisasjoner hvis interesser blir berørt av snøscooterløypene, nabokommuner og berørte statlige og regionale organer.

Eventuell klage må merkes sak 17/2532 og sendes skriftlig på epost eller i brevs form til:
Lenvik kommune, Postboks 602, 9306 Finnsnes eller
på e- post til: postmottak@lenvik.kommune.no

I klagen skal vedtaket det klages over angis, grunner som anføres for klagen oppgis og de endringer som ønskes beskrives. Interesseforholdet og vedtakets konsekvenser for klagers interesser skal belyses.

Dersom klagen rettes til kommunen så sent at det kan være uklart om klagen er sendt i rett tid, ber Lenvik kommune om at det også oppgis når denne melding om vedtaket kom frem.

-- Igangsetting driftsforberedelser --

Lenvik kommune har satt ut det praktiske arbeidet med løypene til Midt Troms Motorferdselforening (MTMF).
De vil starte forberedelser med å preparere løypens grunnsåle og merking av trasé fra fredag 15.03.2019 fra kl. 16:00

Tillatelsen gjelder også kjøring med snøscooter i områdene som omfattes av vedtatt løype.
Driftspersonell som fører snøscooter skal være ikledd refleksvest og kan ikke kjøre i tidsrommet 23:00 – 06:00.

Henvendelser kan rettes til saksbehandler på telefon 90941534 eller e-post: knut.arne.grosas@lenvik.kommune.no

Sak oppdatert 14. mars 2019- RS
 

Planstrategi

Planstrategien er et nytt verktøy i plan- og bygningslova, og har som formål å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen.

Planstrategien er ikke en plan, men retningsgrivende for kommunens planlegging. Den skal fungere som et hjelpemiddel for kommunestyret til å avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere.

Les mer om planstrategi

Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument som inneholder langsiktige mål og retningslinjer for hvilken utvikling man ønsker i kommunen. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.

Kommuneplanen skal trekke opp «kursen» for framtidig samfunnsutvikling og hvilke områder det skal fokuseres på for å «komme dit».

Les mer om kommuneplan

Kommunedelplaner

Det kan utarbeides kommunedelplaner for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder og en slik plan inneholder hovedmål og rammer for den kommunale virksomheten i perspektivet 1-12 år. En kommunedelplan setter krav til en omfattende planprosess hvor det må utarbeides en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer.

Her finner du kommunedelplanene til Lenvik kommune

Område- og detaljreguleringplaner

En reguleringsplan er et plankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. Kommunestyret skal sørge for at det blir utarbeidet reguleringsplan for de områder i kommunen hvor dette følger av loven eller av kommuneplanens arealdel, samt der det ellers er behov for å sikre forsvarlig planavklaring og gjennomføring av bygge – og anleggstiltak, flerbruk og vern i forhold til berørte private eller offentlige interesser. En reguleringsplan kan utarbeides som områderegulering eller en detaljregulering.

Her kan du finne reguleringsplanene i Lenvik kommune

Sektor-/temaplaner

En sektor-/temaplan forteller hvordan en virksomhet eller del av kommunen skal handle og prioritere, ut fra et faglig ståsted.

Her kan du finne sektor-/temaplanene til Lenvik kommune

Handlingsplaner

En handlingsplan beskriver i detalj prioriteringer og gjennomføring av statlige satsinger. Fra statlig hold settes det krav til at kommunen skal utarbeide handlingsplaner på ulike områder.

Her finner du dagens handlingsplaner, planarbeid som pågår (planer som ikke er vedtatt) og tidligere (utgåtte) handlingsplaner.

Her kan du finne handlingsplanene til Lenvik kommune

Utbyggingsavtaler (UA)

Når eksempelvis nye boligfelt bygges ut, er kommunen forpliktet til å sikre et godt bomiljø gjennom å påse at all teknisk infrastruktur som veier, fortau, lekeareal, vann- og avløpsanlegg, friområder osv. opparbeides i henhold til gjeldende reguleringsplan og relevante standardkrav i kommunalteknisk norm.

Dersom en reguleringsplan forutsetter opparbeidelse av offentlig infrastruktur, skal det inngås utbyggingsavtale som sikrer gjennomføring av en reguleringsplan. Dette har kommunestyret bestemt. Utbyggingsavtaler inngås derfor både ved utbygging av boliger og handels- og næringsområder.

Her kan du finne utbyggingsavtaler i Lenvik kommune

Regionalt planarbeid

Planleggingen på regionalt nivå skal stimulere den fysiske, miljømessige, helsemessige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i en region. Planer og strategier for Troms ivaretar regionale interesser og angir politisk ønsket retning i utvikling av fylket. Regional planmyndighet har ansvaret for og ledelsen av arbeidet med regional planstrategi, regionale planer og regional planbestemmelse. I tillegg utarbeides strategidokumenter på ulike felt.

Midt-Troms regionråd og Sør-Troms regionråd har gått sammen om et felles prosjekt, Kystplan Midt- og Sør-Troms, et interkommunalt plansamarbeid som omfatter sjøområdene i 13 kommuner.

Les mer om kystplan for Midt- og Sør-Troms.

Regional planstrategi, fylkesplan for Troms, strategier og utredninger innenfor bl.a. næring og kultur finnes på fylkeskommunens nettsider

Troms Fylkeskommune - planer og strategier

 

Aktuelle linker:

·         Motorferdselloven

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1977-06-10-82

·         Motorferdselforskriften

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1988-05-15-356

·         Merknader til motorferdselforskriften

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1988-05-15-356/§1#KAPITTEL_1

·         Statens vegvesen - sikker kjøring med snøscooter

https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/trafikksikkerhet/snoscooter

https://www.facebook.com/mtmfno/