KDPL Bynære områder

Høring og offentlig ettersyn "Kommunedelplan for bynære områder"

 

Lenvik kommunestyre vedtok i sak 39/19 den 11.04.2019 at forslag til kommunedelplan for bynære områder (KDPB) skal legges ut til høring og offentlig ettersyn. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven §11 -14. 

Planens formål er fastsette rammer og strategier for utbygging og tilretteleggelse for en bærekraftig utvikling av områdene rundt Finnsnes sentrum og Silsand som fremtidig bydelssenter. Planforslaget utpeker bl.a. de viktigste utviklingsområdene for boligbygging, næring og andre viktige byfunksjoner.

I tilknytning til nye og eksisterende boligområder foreslås også en sammenhengende grønnstruktur.

Kommunedelplanen er en overordnet, langsiktig strategisk rammeplan for utvikling av byen Finnsnes, bydelssenter Silsand og de bynære områdene. Planen skal gi forutsigbarhet for ønsket byutviklingsretning på lang sikt: vise planreserver for utvikling, klargjøre strategiske sammenhenger og hovedgrep, tydeliggjør rammer for bruk og vern, og gir rammer for andre, mer detaljerte planprosesser.

Samtidig er kommunedelplanen et saksbehandlingsverktøy som skal gi forutsigbare rammer for behandling av plan- og byggesaker i områder og for typer tiltak der det ikke stilles plankrav.

 

I kommunedelplanen fremkommer målsetningen om at de bynære områdene skal være et supplement til det attraktive kommunesenteret byen Finnsnes, og de bynære områder skal bidra til ønsket vekst.

KDPB skal tilrettelegger for en bærekraftig befolkningsvekst på Finnsnes og i de prioriterte utviklingsområder innenfor kommunedelplanen.

 

Alle plandokumentene er lagt ut til gjennomsyn på Lenvik rådhus og kommunens hjemmeside på internett.
Lenvik kommune oppfordrer til medvirkning.

Dokumenter til nedlasting:

1.1. Plankart for området Silsand...

1.2. Plankart for fastlandet...

1.3. Plankart for hele planområdet (Silsand og fastlandet)...

2. Forslag til planbestemmelser...

3. Forslag til planbeskrivelse...

4. Ortofoto som viser planområdet...

5. Kart - inndeling av planområdet...

6. Overordnet ROS analyse...

7. Vedlegg til planbeskrivelsen (delutredninger)...

8. Temakart "vann og avløp"...

9. Temakart "faresoner høyspenning"...

10. Temakart "støysonekartlegging"...

11. Temakart "grønnstruktur"...

12. Temakart "reguleringer som skal videreføres" i planområdet...

13. Temakart "gjeldende reguleringsplaner" i planområdet...

 

Merknader må være skriftlig og sendes:  Lenvik kommune v/Plan og tekniske tjenester; PB 602, 9306 Finnsnes eller på e-post til postmottak@lenvik.kommune.no.Innsendinger merkes: PID 201601, Sak 18/848 Kommunedelplan bynære områder.

Frist for merknader: 30. august 2019.

Denne siden ble sist oppdatert: 24. juni 2019. 

 

Historikk - Politiske behandlinger

Dokumenter og info fra møte i Kommunestyret den 23/11-2017 (k.sak 122/17)

Følgende vedtak ble fattet:

Byutviklinga i det bynære området skal primært skje innenfor delområdene Silsand (delområde 8), Bymarka (delområde 3), Skogen (delområde 4) og Trollvik Nord (delområde 1 )i h.t. kart over delområdene dat. 13.11.17.
Areal for videre utvikling og utbygging av næringsområdene Finnfjord og Botnhågen skal ivaretas, også ved mer effektiv bruk av arealene innenfor eksisterende regulerte områder.

Kommunestyrets skriftlige svar på gruppearbeidene skal være førende for det videre arbeidet. UMF som planutvalg har det politiske ansvaret for videre arbeid med et konkret forslag til kommunedelplan på bakgrunn av vedtaket og i samsvar med plan og bygningslovens bestemmelser.

Her kan du se hovedpunktene fra kommunestyret sine svar fra gruppearbeidene (ikke fullstendig uttømmende).

Gruppe 1 – (Helse/omsorg/Samfunnssikkerhet)

• Ikke satt seg tilstrekkelig inn i materialet
• Området Silsand og Finnsnes til og med Skogen prioritert
• Nærhet til infrastruktur og service sentralt
• Innenfor et område hvor muligheten for heldøgns tjenester er til stede
• Hensyn til topografi / naturens utfordringer – tilgjengelighet / universell utforming

Gruppe 2 – (Helse/omsorg/Samfunnssikkerhet)

• Fokus på gruppa 60+
• Sentrumsnært
• Bydelssentrum Silsand m. helsefunksjoner
• Helsefremmende tur- og friområder
• Tilrettelagte boliger
• Universell utforming
• Gang og sykkel
• Kollektivtransport
• Sandvika – Skogen
• Delomr. 8 mot delomr. 7, ikke mot Laukhella

Gruppe 3 – (Miljø og forvaltning)

• Område som bør unngås – Laukhella som landbruk
• Utbygging med utgangspunkt i infrastrukturen vi har
• Fortetting som bidrar til bybuss
• Silsand
• Finnsnes – Finnfjord
• Området rundt Trollvik skole

Se kart fra gruppe 3...

Gruppe 4 – (Miljø og forvaltning)

• Krysset ut – utgår som utbyggingsomr.
• Silsand og nordover – avhengig av Klubben
• Skogen kanskje mindre attraktivt?
• Redusert transportbehov – kollektivtrafikk i de områder som prioriteres
• Gang- og sykkelfelt
• Vektlegge eksisterende infrastruktur

Se kart fra gruppe 4...

Gruppe 5 – (Oppvekst og kultur)

• Silsand Nord
• Skogen
• Et men – næringsetablering på Klubben? Kommer den i Sørreisa kan Storvika være aktuell.
• Ved Klubben-etablering - Gisundbrua må sikres
• Avstandskriteriet trenger nødvendigvis ikke å være et kriterium
• Bybuss Silsand – Finnsnes
• Promenade Bjørnehiet – Innerneset

Se kart fra gruppe 5...

Gruppe 6 – (Oppvekst og kultur)

• Med utgangspunkt i dagens struktur barnehage og skole – boliger nær disse
• Utbygginger på Silsand prioriteres; delomr. 7 og 8
• Delområde 3 og 4.
• Bydelssentrum på Silsand
• Sikring Gisundbrua
• Omr. rundt Trollvik skole
• Lekeomr. Og – areal. Ivareta idrettsområdene.
• Merking mv. for økt bruk av friområdene
• Strandsonen Sandvika – Skogen viktig

Dokumenter til Kommunestyret den 23/11-2017 (k.sak 122/17)

1- Saksfremlegg til KST, datert 13/11-17

2- Vedlegg 1 - Vedtatt planprogram til KST, datert 25/02-16

3- Vedlegg 2 - Kart over planområde med delområder til KST, datert 14/11-17

4 Vedlegg 3 - Notat til KST, datert 13/11-17

5 Vedlegg 4 - Powerpoint til KST, datert 23/11-17

Dokumenter til Kommunestyret den 17/3-2016 (k.sak 14/16)

Lenvik kommunestyre vedtok 17/3-2016 (k.sak 14/16) planprogram for arbeidet med «kommunedelplan for bynære områder». Planprogrammet er et arbeidsprogram for gjennomføring av planarbeidet, hvilke alternative utviklings- og utbyggingsretninger som skal utredes som grunnlag for en plan, hva som skal utredes og hvordan medvirkning fra befolkning, politikere, sektormyndigheter og andre.

1- Saksfremlegg fastsettelse planprogram til KST, datert 25/2-16

2- Vedlegg 1 - Forslag til planprogram til KST, datert 25/2-16

Kartlegginger, dokumentasjons- og utredningsarbeid

Kart på WEB

På kommunens kartløsning kan du se grunnkartet (veger/eiendomsgrenser/bygninger og godkjente tiltak) og flytte deg rundt i kartet. 
Direktelink til kartløsningen med grunnkartet: Klikk her for å åpne kartet...

Planstatus:
Lenvik kommune har digitalisert alle gjeldende planer, og alle disse kan sees i kartløsningen. Planer som er under utarbeidelse vises med rosa skravur. I tillegg til å se reguleringsstatus kan du enkelt finne reguleringsbestemmelser, planprogram eller andre dokumenter som er relevant for planen.
Direktelink til kartløsningen med alle gjeldende planer: Klikk her for å åpne kartet...

Hvis du ønsker å vite hvordan du gjør planoppslag og finner relevante dokumenter til en plan (foreksempel planbestemmelser), så kan du laste ned instruks for oppslag på plan. Klikk her for å åpne instruks for oppslag på plan...

Registrerte innspill til planarbeidet

I tilknytning til oppstart av planarbeidet og utarbeidelsen av planprogram er det kommet flere innspill og forslag til framtidig arealutnyttelse; bruk av områder, utbyggingsområder, tiltak som bør iverksettes osv.

Disse innspillene er journalført og vil bli vurdert bla. på bakgrunn av de strategiske valg som kommunestyret gjør med hensyn til framtidig utviklingsretninger, områdenes egnethet i forhold til infrastruktur, risiko og sårbarhet osv.

Det er fortsatt anledning til å komme med nye innspill og forslag underveis i den videre planprosessen.
Fremgangsmåte er beskrevet lengre ned under overskriften "Har du innspill/merknader til planen?"

Oversikt over innkomne innspill vil komme her når det er klart for publisering...

Generelt om god byutvikling / tidsperspektivet for planen

Finnsnes er by og det er forventninger til at det gjennom bl.a. arealplaner legges til rette for bymessig utvikling og –utbygging.

Tidsperspektivet for planen; byutvikling og byutbygging fram mot 2040. Hovedtrekkene i byutviklinga skal kunne videreføres også etter 2040.

Holdningene til hva som er god byutvikling har endret seg over tid. Krav til samordna areal- og transportplanlegging, klima- og energiperspektivet, risiko- og sårbarhet, mer effektiv bruk av både arealressurser og andre ressurser, herunder investeringer i offentlig infrastruktur og drift av dette osv. Holdningene uttrykkes også gjennom regjeringas forventninger til kommunenes planlegging, rikspolitiske bestemmelser osv.

Det har tidligere vært arbeidet med planer som skulle vise hovedtrekkene for byutvikling i Finnsnes sentrum og det bynære området (kommuneplanens arealdel 2010 -14). Disse planene medførte innsigelser fra Fylkesmannen fordi de var for ambisiøse i forhold til byggeområder, de var lite avklarende og de ivaretok ikke rikspolitiske retningslinjer mht. stedsutvikling / byutvikling.

Avgrensing av det bynære området

Finnsnes sentrum og det bynære området er avgrenset i h.t kart. Av arbeidsmessige årsaker er hele dette området inndelt i åtte delområder samt Finnsnes sentrum. For Finnsnes sentrum er det utarbeidet egen områderegulering.

Kart som viser planområdet med delområder...

Se planavgrensingen direkte i kartløsningen...

Befolkning og folketallsutvikling

Befolkningsendringer vil ha stor betydning for framtidig boligbehov; antall, leilighetstyper osv. Dette er forhold som igjen vil ha betydning for «dimensjonering» av arealbehov til boligformål

Befolkningsendringer i ulike aldersgrupper vil ha betydning for dimensjonering av ulike offentlige og private tjenester og tilbud, herunder også areal for å dekke ulike utbyggings-behov i den sammenheng.

Kommunens befolkning var, med mindre variasjoner, stabil rundt 11.000 innbyggere fra 1980-tallet og til 2007, mens den i hele denne tida økte jamt på Finnsnes og Silsand. Fra 2007 til 2017 økte befolkninga i kommunen med 670 personer. Antall innvandrere og norskfødte barn med innvandrerforeldre økte i samme periode med 714 personer. Hvor disse bor i kommunen kjenner vi ikke til. Folketallet i byområdet økte med vel 750 personer i perioden 2007 – 2017.

Kart med folketellekretser

Dokument som viser folketallsutviklinga og folketallsfremskrivninger...

Bolig / areal til boligbygging

Det foreligger ikke kvalitetssikrede data for ny boligbygging innenfor byområdet de siste ti år, hverken mht. bygningstype eller leilighetsform, og dermed heller ikke hvor i byområdet ulike boliger bygges.

Å beregne framtidig boligbehov basert på folketallsprognoser med stor grad av usikkerhet slik SSB`s viser er vanskelig. Hvilke boform som framtidige innbyggere velger er også av betydning. Folketallet i Lenvik vil fram mot år 2040 i første rekke øke i aldersgruppa over 69 år. Dette er en aldersgruppe som i større grad vil velge leilighet i flerleilighetsbygg i eller nær Finnsnes sentrum. Dette vil igjen kunne bidra til å frigjøre boliger innenfor deler av eksisterende boligmasse.

Trolig vil deler av framtidig boligbygging i byområdet skje ved fortetting i eksisterende bebyggelse, bl.a. gjennom leilighetsbygg og da særlig i Finnsnes sentrum. Ei folketallsøking tilsvarende middels nasjonal vekst (+1.700 personer) i kommunen og med ca. 2,3 personer i hver husstand tilsvarer et boligbehov på ca. 740 nye boliger / leiligheter, inkludert boliger i Finnsnes sentrum.

I kommunedelplan for det bynære området vil i første rekke behov for tilstrekkelig areal regulert til boligformål som må sikres. Det er allerede regulert til og / eller fradelt et betydelig antall tomter i det bynære området. En del reguleringsplaner er eldre og ikke alle tomtene ligger i områder som i dag vurderes som godt egnet. Disse reguleringsplanene vil være gjenstand for nyvurderinger.

Utfordringen i planarbeidet blir derfor i stor grad å prioritere hvilke områder som skal utvikles, fremfor å finne nye områder for boligutvikling i det bynære området. 

Last ned illustrasjon som viser tomte- og planreserve i planområdet...

Næringsområder i planområdet

I det bynære området er det to hovedområder for næringsetableringer; Finnfjord og Botnhågen.

Innenfor det bynære området er det få større areal som er egnet for utvikling av ny næringsrelatert virksomhet av den karakteren som disse områdene er tenkt utbygd med. Dette vurdert ut fra knutepunktsfunksjoner, logistikk osv.

I området Botnhågen er reguleringsplanene gamle og det er behov for å vurdere disse med sikte på bl.a. bedre arealutnyttelse.

Utenfor det bynære området arbeides det med regulering av området "Klubben" som næringsområde. Som framtidig næringsområde med stort potensial for arbeidsplassrelatert virksomhet vil etableringer i dette området også kunne få konsekvenser for framtidig utvikling i det bynære området.

Risiko og sårbarhet

Risiko og sårbarhetsanalysene viser at de ulike delområdene innenfor det bynære området er ulike med hensyn til risiko og sårbarhet. Noen er i større grad preget av utfordringer knytta til naturmessige forhold; egnethet for utbygging, ulike arealbruksinteresser osv., Andre er knytta til mer menneskeskapte utfordringer; støy, forurensing, trafikksikkerhet osv.
Områdene vil derfor også i ulik grad være egnet for utvikling av gode utbyggingsområder.

Gjennom iverksetting av ulike tiltak og krav i arealplansammenheng og til utbygginger kan mange av risikofaktorene reduseres.

Risikoanalyser for alle delområdene
Disse risikoanalysene er basert på tiltaksanalyser / kartlegginger, lokal kunnskap og rådmannens vurderinger

Delområde 1 - Trollvik Nord - Risikoanalyse

Delområde 2 - Trollvik Sør - Risikoanalyse

Delområde 3 - Bymarka - Risikoanalyse

Delområde 4 - Skogen - Risikoanalyse

Delområde 5 - tatt ut av plan

Delområde 6 - Storvika - Risikoanalyse

Delområde 7 - Finnlaukhella - Risikoanalyse

Delområde 8 - Silsand - Risikoanalyse

Delområde 9 - Laukhella - Risikoanalyse

 

Samleoversikt over risiko- og sårbarhetsanalysen for de enkelte delområdene
Denne samleoversikten sammenfatter resultatene fra risikoanalysene fra de enkelte delområdene som kan sees ovenfor og sammenlikner risikoen før og etter utført tiltak.


Last ned samleoversikt ROS

 

Tiltaksanalyser på temadata for alle delområdene

Dette er rapporter som bygges opp gjennom en kontroll mot 59 ulike datasett. Der det gjøres funn, genereres det kartutsnitt med informasjon om datasettet som er funnet.

Delområde 1 - Trollvik Nord - ROS temadata

Delområde 2 - Trollvik Sør - ROS temadata

Delområde 3 - Bymarka - ROS temadata

Delområde 4 - Skogen - ROS temadata

Delområde 5 - tatt ut av plan

Delområde 6 - Storvika - ROS temadata

Delområde 7 - Finnlaukhella - ROS temadata

Delområde 8 - Silsand - ROS temadata

Delområde 9 - Laukhella - ROS temadata

Delområde 10 - Sentrumsplan - ROS temadata

Temakart

Herunder følger oversikt over ulike temakart som er produsert i forbindelse med planarbeidet.

Kart 1 - Planområdet med delområder

Kart 2 - Planområdet med folketellekretser og gård/bruksnummer

Kart 3 - Sosial infrastruktur (barnehager/skoler/politi/brann/idrett/næringsomr/helseinstitusjoner/tur og friluftsruter)

Kart 4 - Avløp infrastruktur (informasjon om avløpssituasjonen i planområdet)

Kart 5 - Ulike tema (Kulturminner/Viktige naturtyper/Statlig sikra friluftsområder)

Kart 6 - Skredfare (Snøskred/ Jord- og flomskred/ Flomfare)

Kart 7 -  Bonitet og Dyrkbar mark

Kart 8 - Ledningsnett VA

Kart 9 - Støysonekartlegging

 

Vedtatte dokumenter

Vedtatt planprogram, datert 25/02-16