Kommunal planstrategi

Planstrategi

Planstrategien har som formål å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for ønsket samfunnsutvikling i kommunen.

Planstrategien viser hvilke planarbeider Lenvik kommune skal fokusere på og gjennomføre inntil ny planstrategi iht. plan og bygningsloven skal behandles og vedtas (ca. fire år).

Planstrategien prioriterer planarbeider innenfor tilgjengelige ressursrammer kommunen disponerer, angående medarbeidere og økonomisk. I noen tilfeller vil det være nødvendig/behov for ekstern bistand og økonomiske ressurser i den sammenheng.

Planstrategien er ikke uttømmende mht. ressursbehov, finansieringsbehov og finansiering. Endelig ressursbehov og finansiering av deler av planarbeider må avklares før det enkelte planarbeid igangsettes og innarbeides i budsjettene. Planstrategien omfatter planer som involverer politikere i arbeidet og er gjenstand for offentlighet og sluttbehandles av Lenvik kommunestyre.

Planstrategien kan endres av Lenvik kommunestyre når kommunestyret måtte ønske det i kommunestyreperioden. Endringer i planstrategien kan skje gjennom omprioriteringer av planarbeider, eventuelt ved at ressurser tilføres for å gjennomføre nye/andre planarbeider enn hva vedtatt planstrategi omfatter. Første gang planstrategi ble utar

Gjeldende planstrategi ble vedtatt i Lenvik kommunestyre 30. juni 2016 - sak 68/16.
 

Planstrategi for Lenvik kommune 2016 - 2019

Statusbilde

Kunnskapsgrunnlag

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging