Kommuneplan

Kommuneplanen i Lenvik kommune

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument som inneholder langsiktige mål og retningslinjer for hvilken utvikling man ønsker i kommunen.

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanen skal trekke opp «kursen» for framtidig samfunnsutvikling og hvilke områder det skal fokuseres på for å «komme dit».

Samfunnsdelen skal være en koordinerende plan som samler og forenkler andre planer. Den skal skape oversikt og realisme i kommunens planarbeider, og samtidig beskrive behov og gi føringer for arealbruken.

Arealplanen legger premissene for bruk og vern av arealer i kommunen og dermed også for behandling av enkeltsaker og utbygginger i kommunen i h.t. plan og bygningsloven.

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel 2014 - 2026 ble vedtatt i Lenvik kommunestyre 26.06.14 - sak 58/14.

Les dokumentet

Handlingsdelen til kommuneplanens samfunnsdel 2018 - 2019 ble vedtatt i Lenvik kommunestyre 22.11.18 - sak 103/18.

Les dokumentet

Planprogrammet til kommuneplan samfunnsdel 2014 - 2026 ble vedtatt i Lenvik kommunestyre 14.11.2013 - sak 99/13.

Les dokumentet

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel 2009 - 2021 ble vedtatt i Lenvik kommunestyre 19.2.12 - sak 128/12.

Plankart

Bestemmelser og retningslinjer

Planbeskrivelse


Kystsoneplanen

Kystsoneplanen er kommuneplanens arealdel for sjøområdene, og fastsetter framtidig arealbruk for sjøarealene ut til en nautisk mil. Planen viser også lokaliteter for oppdrett. 

Lenvik kommunestyre vedtok/egengodkjente kystsoneplan for Lenvik, i sak 103/15, jfr. pbl. § 11-15.

Kystsoneplan - saksfremlegg kst

Kystsoneplan - vedtak kst

Kystsoneplan - plankart Lenvik

Kystsoneplan - innsigelse

Alle dokumenter i forhold til kommunens behandling av kystsoneplan finnes under "behandling" eller "vedlegg" til sak 103/15 fra kommunestyremøtet 10. sept, 2015.

Kystsoneplanen for Lenvik, er en del av Kystplanen for Midt- og Sør-Troms

Risiko- og sårbarhet

Foreliggende risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) er gjennomført i forbindelse med utarbeidelse av
kommuneplanens arealdel (KPA) 2012-2024. En ROS-analyse har til hensikt både å identifisere og
forebygge uønskede hendelser, slik at tap av liv og helse eller skade på materielle verdier og
infrastruktur kan unngås eller blir så små som mulig.

ROS overordnet areal  sist rev 8/12-14

ROS enkeltområder  sist rev 8/12-14

Les mer om kommunens kriseledelse