Område- og detaljreguleringsplaner

Overordnet

En reguleringsplan er et plankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. Kommunestyret skal sørge for at det blir utarbeidet reguleringsplan for de områder i kommunen hvor dette følger av loven eller av kommuneplanens arealdel, samt der det ellers er behov for å sikre forsvarlig planavklaring og gjennomføring av bygge – og anleggstiltak, flerbruk og vern i forhold til berørte private eller offentlige interesser. En reguleringsplan kan utarbeides som områderegulering eller en detaljregulering.

Ansvar

Plan og tekniske tjenester behandler regulerings-og bebyggelsesplaner etter plan- og bygningsloven. Vi bistår med veiledning, koordinering, utredning og saksforberedelse til vedtak i politiske utvalg, samt kunngjøringer og oppfølging av vedtak. Ethvert område som ønskes regulert må være i overenstemmelse med de arealbruksformål som er fastlagt i overordna planer. 

Nylig vedtatt

PID 201607 - Gibostadbukta

PID 201609 - Brenneset

PID 201610 - Fredly

Planer til offentlig ettersyn

Se alle planer ute til offentlig ettersyn...

Kommunekart og Planregister

Kommunekart er en selvbetjeningsløsning der alle kartdata i kommunen kan vises. Her kan du også se komplett plansituasjon.
* Husk å slå på alle kart under overskriften "Plankart Lenvik kommune"

Kommunekart Lenvik kommune 

Har du ikke brukt Kommunekart før og vil vite hvordan du finner frem til reguleringsbestemmelser, planprogram og andre relevante plandokumenter, last ned og les veileder:

Veileder bruk av Kommunekart og plandata...


Planregisteret er et digitalt arkiv som inneholder plankart, bestemmelser og andre juridiske plandokumenter til alle vedtatte planer.

Planregister Lenvik kommune