Sektor-/temaplaner

Overordnet

En sektor-/temaplan forteller hvordan en virksomhet eller del av kommunen skal handle og prioritere, ut fra et faglig ståsted.

Her kan du finne sektor-/temaplanene til Lenvik kommune.

Digitalisering

Lenvik kommune har vedtatt ett overordnet styringsdokument for forvaltningen av kommunens digitale systemer og utvikling av digitale tjenester. Strategien beskriver hvilke føringer og prinsipper som skal legges til grunn for å nå kommunen målsetninger på overordnet og sektorielt nivå.

Digitaliseringsstrategien er utarbeidet i tråd med kommuneplan, lover og forskrifter. Strategien gjelder for alle virksomheter i kommunen som benytter digitale systemer og tjenester i det daglige, og gjelder for inneværende økonomiplanperiode. Handlingsdelen revideres årlig.

Gjeldene digitale strategi ble vedtatt av Lenvik kommunestyre 11.5.2017 (sak 45/17)

Digital strategi 2017 - 2019

Næring

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i kommunestyret i 2014, og dette er kommunens overordnede styringsdokument. Her er de viktigste mål og strategier for samfunnsutviklingen fastsatt. I kommuneplanens samfunnsdel er søkelyset rettet mot barn og unge. Det er dagens barn og unge som er framtidas voksne, og som skal sørge for bosetting og utvikling av kommunen i framtida.

Lenvik og Midt-Troms er en sterk og spennende næringsregion, med store vekstmuligheter. Det er disse mulighetene som Lenvik kommune er opptatt av å legge til rette for gjennom mål og strategier i næringsplanen.

Næringsplan for Lenvik

Helse og omsorg

Kompleksiteten og bredden i de oppgavene kommunene skal ivareta har økt gradvis over tid. Utviklingen stiller økte krav både til kapasitet og kompetanse i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Brukernes behov skal settes i sentrum for utvikling og endring av helse- og omsorgstjenesten.

Gjennom systematisk kartlegging av folkehelsetilstand i kommunen skal Lenvik kommune tilrettelegge for gode rammer for å utvikle en god folkehelse. Tidlig innsats, forebygging og mestring står sentralt i dette arbeidet, og må ses i sammenheng med Barnebyens satsing på forhold som påvirker barn og unges oppvekstvilkår.

Helse- og omsorgstjenestene er ikke lenger bare eldreomsorg, men dekker nå hele livsløpet, og nye yngre brukergrupper bringer med seg nye ressurser, krav og mestringsstrategier som etter hvert setter sitt preg på og bidrar til fornyelse av hele helse- og omsorgstjenesten. Helse- og omsorgsplan for Lenvik kommune skal være en forpliktende plan for hele befolkningen, uavhengig av alder og behov, og skal følge opp visjonen «Sammen skaper vi tiltak og trivsel» og fokusområdene folkehelse og barn og unge slik det fremkommer av kommuneplanens samfunnsdel.

Gjeldene Helse- og omsorgsplan ble vedtatt av Lenvik kommunestyre 29.06.2017 (sak 73/17)

Helse og omsorgplan 2017 - 2020

Oppvekstplan

Lenvik kommunestyre vedtok i 2014 kommuneplanens samfunnsdel. Her pekes det på to fokusområder; barn og unge og folkehelse. Det er første gang Lenvik kommune utarbeider en plan for barn og unges oppvekstvilkår. Handlingsplan mot barnefattigdom er integrert i oppvekstplanen. 

Planen er en sektorplan, underordnet kommuneplanens samfunnsdel, og overordnet annen planlegging innen oppvekstområdet.

Planens visjon er: Sammen skal vi skape tiltak og trivsel for en god oppvekst som varer hele livet og som gir alle barn like muligheter.

Planens overordnede mål: Lenvik kommune skal ivareta barns rettigheter slik de er uttrykt i FNs barnekonvensjon ved å legge til rette for at den enkelte kan leve og bo selvstendig, holde seg frisk og unngå skade. Barn og unge skal sikres et trygt og godt oppvekstmiljø. Alle barna skal ha en aktiv og meningsfull tilværelse og kunne bidra til fellesskapets beste ved deltakelse, likestilling og brukermedvirkning.

I løpet av arbeidet er de tre andre Senja-kommunene holdt underrettet om arbeidet, og invitert til å komme med innspill.

Oppvekstplanen ble vedtatt av Lenvik kommunestyre 8.3.2018 (sak 19/18)

Oppvekstplan 2018-2019

Sektorplan for idrett, frivillighet og kultur 2019 - 2022

Lenvik kommune har et rikt og mangfoldig kulturliv, varierte idrettstilbud og store muligheter for friluftsliv. For Lenvik som attraktiv kommune er kultur og  kulturdeltakelse viktig for opplevelse, fellesskap og kilde til kunnsmap, og bidrar i stor grad til et positivt omdømme.

Gjennom samhandling med innbyggere og frivillige skal vi i fellesskap bidra til at Lenvik i enda sterkere grad blir et attraktivt og livskraftig lokalsamfunn der kultur, idrett og frivillighet står sentralt.

Idrett, frivillighet og kultur 

Skogbruk

Et overordna mål for skogbruket er å øke utnyttelse og verdiskapningen i skogbruket samtidig som miljøverdiene blir ivaretatt og videreutvikle. Skogen har stor betydning for kulturlandskapet og det må også legges vekt på skogens betydning for jakt og friluftsliv. Økt utnyttelse og verdiskapning kan blant annet nås ved fortsatt sterk fokus på vegbygging og stell av ung skog. 

Dagens aktivitet i skogbruket er i stor grad et ledd i en oppbygning av framtidige skogressurs. Et av målene er at Troms skal bli selvforsynt med trevirke.

Skogbruksplan

 

Tidligere planer

(Ikke tilgjengelig på nett)

  • Strategisk plan for kompetanseutvikling i kommunen 2009 - 2012
  • Lønnspolitisk plan 2013 – 2014
  • Plan for kompetanseutvikling i PLO sektoren Lenvik kommune 2009 - 2012
  • Rehabiliteringsplan i Lenvik 2007 - 2010