Senja kommune

1. januar 2020 vil kommunene Berg, Lenvik, Tranøy og Torsken bli Senja kommune. Arbeidet med å skape den nye kommunen er godt i gang, og både innbyggere, ansatte og andre berørte vil få muligheten til å si sin mening om prosesser og planer, slik at resultatet blir best mulig.

Etter ein lang prosess vedtok Stortinget den 8. juni 2017 at kommunene Berg, Lenvik, Tranøy og Torsken fra 1. januar 2020 skal danne ny kommune sammen. Kommunen skal hete Senja kommune. Sammenslåing er en del av kommunereformen, der 121 kommuner etterhvert blir 47, og antallet kommuner i Norge reduseres fra 428 (2014) til 354 i 2020. 

Ny nettside - Senja kommune

Den nye nettsiden finner du på www.senja.kommune.no

Ny nettside - prosjektet

For å gi en oversikt over fremdriften i byggingen av Senja kommune, er det opprettet en nettside med informasjon om prosessen, møter og vedtak som blir gjort underveis.

Den nye nettsiden finner du på www.senja2020.no

På nettsiden, som er under kontinuerlig utvikling og oppdatering, vil du etterhvert få svar på spørsmål du har om sammenslåingen av Senja-kommunene. Hva vil skje med lokale tjenestetilbud? Hva skjer med de ansatte? Vil kommunen bli mindre tilgjengelig? Vil min mulighet til medvirkning bli mindre? Det er mange usikre faktorer, og ingen fasitsvar.

Intensjonen er at den nye kommunen skal utvikles i samarbeid mellom politikere, administrasjon, tillitsvalgte og innbyggere. Dette skal skje gjennom en åpen og inkluderende medvirkning internt og eksternt.

Følg Senja2020 på Facebook

Målsetninger

Målene for Senja kommune er klare og er nedfelt i intensjonsavtalen; 

Den skal:

 • Etableres som en robust, livskraftig og attraktiv bo- og næringskommune.
 • Arbeide for utbygging av infrastruktur som vei, kollektivtilbud, og bredbånd i hele den nye kommunen.
 • Sikre og videreutvikle kvalitet i tjenestene til innbyggerne.
 • Styrke og sikre politisk deltagelse med et aktivt lokaldemokrati.
 • Være en utviklende og attraktiv arbeidsplass.
 • Ivareta og videreutvikle samarbeidet med nåværende og fremtidige partnere
 • Styrke og videreutvikle helsetilbudet
 • Sikre vekst og utvikling i det som utgjør selvstendige bo- og arbeidsmarkeder
 • Arbeide aktivt for opprettholdelse og videreutvikling av beredskap (deriblant ambulanseberedskap) i hele den nye kommunen

Senja kommune

Den nye Senja kommune skal:

 • Utvikle kompetente fagmiljø som er i stand til å møte krav og forventninger fra lokale og sentrale myndigheter og private aktører
 • Sikre kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige økonomiske ressurser.
 • Ivareta en balansert utvikling i alle deler av kommunen.
 • Fylle rollen som samfunnsutvikler og sørge for verdiskaping og vekst.
 • Utvikle reiselivskompetanse/etablering av helårig reielivskontor eks, Visit Senja.
 • Etablere offentlig fiskerifaglig kompetanse(fiskerikontor) i den nye kommunen
 • Sørge for at hensynet til klima og miljø har en sentral plass i kommunale tjenester og forvaltning.
 • Tilby gode og attraktive botilbud, med variert kultur – og fritidstilbud i hele kommunen
 • Sikre et omforent skatte- og avgiftsnivå i den nye kommunen.

Prosessen

Lenvik kommune har en egen side som beskriver det som har vært gjort i prosessen fra høsten 2014, når regjeringen inviterte til deltakelse i kommune- og regionreformen.

Les om kommunereformen