Sikkerhet og beredskap

Samfunnssikkerhet og beredskap

Kommunens beredskapsarbeide – ansvar og oppgaver ble vedtatt av kommunestyret i sak 184/80. Etter dette har formannskapet i sak 0273/94 og 0268/98 behandlet strategi i årene fremover for fremtidig sivilt beredskap og risiko- og sårbarhetsanalyse for Lenvik kommune. Videre behandlet kommunestyret i sak 95/05 kriseplan - og fattet vedtak om delegasjoner.

Hensikten med en kriseplan er å gjøre organisasjonen bedre i stand til å behandle kriser. Kriseplanen skal sikre at beste avgjørelse fattes, viktige beslutninger ikke uteblir og at ressurser og personell innkalles og tas i bruk i tide. Kriseplanen er et verktøy som brukes ved enhver krise eller hendelse slik at tap og skader på mennesker, miljø og materiell unngås eller reduseres.

Les mer om kriseplanen for Lenvik kommune

Hovedprinsipper

En krise er en situasjon som truer eller kan true en virksomhets kjernevirksomhet og/eller troverdighet.

Kriser skal håndtere etter fire hovedprinsipper:

  • Ansvarsprinsippet, som betyr at den myndighet som har det daglige ansvaret, har ansvaret også i en krise.
  • Likhetsprinsippet, som betyr at organiseringen i en krise skal være mest mulig lik den daglige organiseringen.
  • Nærhetsprinsippet, som betyr at en krise skal håndteres på et lavest mulig nivå.
  • Samvirkeprinsippet, som betyr at myndigheter, virksomheter eller etater har et selvstendig ansvar for å sikre 

    et best mulig samvirke med relevante aktører og virksomheter i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering.

Dermed blir krisehåndtering summen av tiltak som iverksettes for å begrense en skade, og bringe krisen til opphør.

Atomberedskap

Strukturen i atomberedskapsplanen avviker fra det sedvanlige prinsippet med nærhet, likhet og ansvar: Ved større ulykker/hendelser er Kriseutvalget for atomberedskap den nasjonale myndighet for håndtering av hendelsene og gir kommunen instrukser om handlemåte. Fylkesmannen er Kriseutvalgets regionale ledd ved atomulykker. Kommunene Lenvik, Berg, Dyrøy, Sørreisa, Torsken og Tranøy har utarbeidet felles plan for atomberedskap.

Denne planen beskriver kommunens beredskap for handtering av atomuhell, dvs. hendelser, ulykker, trusler eller handlinger der radioaktive stoffer er involvert. Planen gir retningslinjer for håndtering av slike hendelser og trusler, samt skisserer hvordan de 8 tiltakene som Kriseutvalget for atomberedskap har forhåndsbestemt skal løses lokalt.

Les atomberedskapsplanen