Plan for kriseledelse

Hovedprinsipper

En krise er en situasjon som truer eller kan true en virksomhets kjernevirksomhet og/eller troverdighet.

Kriser skal håndtere etter tre hovedprinsipper:
   • Ansvarsprinsippet, som betyr at den myndighet som har det daglige ansvaret, har ansvaret også i en krise.
   • Likhetsprinsippet, som betyr at organiseringen i en krise skal være mest mulig lik den daglige organiseringen.
   • Nærhetsprinsippet, som betyr at en krise skal håndteres på et lavest mulig nivå.
   • Samvirkeprinsippet, som betyr at myndigheter, virksomheter eller etater har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke med relevante aktører og virksomheter i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering.

Dermed blir krisehåndtering summen av tiltak som iverksettes for å begrense en skade, og bringe krisen til opphør.

Plan for kriseledelsen - utdrag

Kriseledelse er en fellesbetegnelse for alle tiltak en virksomhet eller organisasjon iverksetter for å sikre korrekt krisehåndtering når en krise oppstår. Begrepet omfatter fasene "før", "under" og "etter" krisen. Kriseledelse er å gi rett respons når kriser oppstår, og avverge uheldige eller unødig tap av anseelse.

Målsettingen

Kriseledelsen i Lenvik kommune skal koordinere og lede alle kommunale tiltak når en krise oppstår, og den på grunn av omfang og tidshensyn ikke kan løses av kommunens normale(daglige) administrative og folkevalgte organisasjon.

Nødvendige tiltak skal normalt gjennomføres i samsvar med gjeldende planer for beredskapen i de forskjellige utøvende virksomheter.

All kriseledelse skal gjennomføres på lavest mulig nivå, jfr. Stortingsmelding 37 1996/97.

Definisjoner

Krise er definert som en uønsket hendelse som rammer større grupper av mennesker og som er mer omfattende enn den ordinære organisasjon kan takle tilfredsstillende.Kriseplan er "forberedte handlinger for å møte ulykker og andre påkjenninger som i art eller omfang går utover det som regnes som normalrisiko i fredstid". Plan for kommunal krisehåndtering er en overordnet plan som sammen med fagplaner for beredskap, utarbeidet av kommunens forskjellige avdelinger og organer, utgjør kommunens totale beredskapsplanverk.

Etterfølgende planer for kommunal krisehåndtering er primært utarbeidet for kriser og uønskede hendelser i fredstid. Planene skal enkelt kunne tilpasses tilsvarende situasjoner i krig.

LRS betyr Lokal Rednings Sentral. Etableres jevnlig av politimester når akutt hendelse betinger samordning av innsatsressurser. Når LRS opprettes overtar politimester ansvaret for krisehåndteringen. Kommunen blir da ressursleverandør i forhold til LRS` behov.

Kommunens kriseledelse

Kriseledelse vil være den som i øyeblikket har det kommunale ansvaret for å lede krisen. I akuttfasen vil det normalt være "vakthavende tjenestemann".

Kommunens kriseledelse, etter den første akuttfase, består av:

 • Ordfører
 • Varaordfører
 • Rådmann
 • Kommunalsjefer
 • Beredskapsansvarlig
 • Informasjonssjef
 • Andre "fagpersoner", kommunale og/eller eksterne, som ansees nødvendige.

Stedfortreder(e) til den kommunale kriseledelse vil være ansatt(e) som i stillingsinstruks har nedfelt denne funksjon alternativt den rådmannen bemyndiger. Ordfører (varaordfører)er den formelle leder av kriseledelsen, mens det er rådmannen som leder det operative arbeidet i kriseledelsen. Informasjonsansvaret legges til rådmannen. Beredskapsansvarlig IT-sjef og Innkjøpssjef har ansvaret for å opprette nødvendig ekspedisjonstjeneste til kriseledelsen.

Varsling av den kommunale ledelsen

Mindre kriser og uhell forutsettes fortsatt løst av det ordinære driftsapparat uten innkalling av kommunens kriseledelse. Enhver ansatt i Lenvik kommune skal, når han/hun får kjennskap til en krise, gjennomføre nødvendige strakstiltak for å begrense skaden. Eventuell akutt meddelelse (info) gis til personer i alvorlig fare. Ved større kriser skal den kommunale kriseledelsen varsles via overordnet virksomhetsleder/fagsjef.

Dersom disse ikke er tilgjengelig, varsles det slik:

1. Rådmann

2. Kommunalsjefer

3. Beredskapsansvarlig

4. Informasjonssjef

5. Ordfører

6. Varaordfører

Innkalling av den kommunale kriseledelsen

Rådmann (eventuelt stedfortredere) vurderer, i samråd med ordfører, krisens omfang.

Rådmannen innkaller etter behov, hele eller deler av, kommunens kriseledelse og nødvendig fagpersonale i og utenfor kommunen.

Kriseledelsens oppgaver
 1. Avklare ansvarsforholdet til politi /lensmann. Lensmann og fylkesmann varsles om at kommunens kriseledelse har trådt i funksjon.
 2. Skaffe oversikt over inntruffet hendelse og hvilke konsekvenser det kan ha for kommunen og kommunens innbyggere.
 3. Benytte eksisterende (og normale) kommandolinjer i størst mulig grad.
 4. Holde løpende kontakt med lensmann/politi/Lokal Rednings Sentral (LRS) og Fylkesmann. Hvis LRS trer funksjon overtar denne ansvaret for krisehåndteringen. Kommunen blir da ressursleverandør til LRS.
 5. Kalle inn nødvendige ledere av faginstanser (egne og eventuelt eksterne) etter behov.
 6. Iverksette informasjonstiltak, og eventuelt nødvendige tiltak med evakuering, forpleining og krisepsykiatri.
 7. Iverksette gjeldende kommunale fagplaner.
 8. Lede, koordinere og prioritere kommunens totale innsats og utnytte alle tilgjengelige kommunale ressurser.
 9. Avgi periodisk rapport til Fylkesmannen.
Delegert fullmakt til kommunal kriseledelse

Det er påkrevet med fullmakter til kommunens kriseledelse (i fredstid). Ved mobilisering og krig vil ordføreren også få de fullmakter som til enhver tid ligger i gitte lover og kongelige resolusjoner. I krisesituasjoner, jf. kommunens plan for kommunal krisehåndtering, har ordføreren følgende fullmakter:

(I ordførerens fravær delegeres fullmakter videre til (i prioritert rekkefølge) varaordfører, rådmannen, kommunalsjefer)

 1. Utøve nødvendig kommunal myndighet som situasjonen krever.
 2. Stanse midlertidig enkelte av kommunens virksomheter for å omdirigere ressurser til redningstjeneste m.m.
 3. Omdisponere kommunalt personell og maskiner/redskaper til påtrengende hjelpetiltak, og utføring av andre nødvendige oppgaver som situasjonen krever.
 4. Pålegge overtids- og ekstraarbeid.
 5. Disponere inntil 2,5 millioner kr. til nødvendig hjelp til kriserammede til forpleining og husrom, skadebegrensning, og nødvendige sikringstiltak for å verne liv, verdier og miljø, hjelp ved akutt behov for opprydding og utbedring av materielle skader og funksjonsforstyrrelser. Rammebeløpet ovenfor i pkt. 5, kan overskrides ved påtrengende behov, og bevilgende folkevalgte organ ikke kan sammenkalles.
 6. Alle utgifter som påløper av delegert fullmakt skal i regnskapet føres samlet på eget formålskapittel.
 7. Oversikt over forbruk av midler etter ovenstående skal så snart som mulig forelegges formannskapet til godkjenning.

I tillegg beskriver planen kriseledelsens informasjonsopplegg internt og eksternt, evakuering og forpleining, krisepsykiatri og nedtrappingsfase/etterbehandling.

ROS-analyse

Foreliggende risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) er gjennomført i forbindelse med utarbeidelse av
kommuneplanens arealdel (KPA) 2012-2024. 

Analysene er tilgjengelig på siden for kommuneplan

Psykososialt team

Lenvik kommune har videre etablert psykososialt team som har en viktig funksjon i forbindelse med kriser. Psykososialt kriseteam er et støtteapparat for mennesker i psykisk og/eller sosial krise ved ulykker og katastrofer med tap av og/eller fare for tap av liv og helse.

I prinsippet bør mest mulig av hjelpen komme fra den/de rammedes nærmiljø, det vil si mobilisering av støtte fra familie, venner, arbeidskollegaer, naboer osv. Den kommunale støttegruppen for mennesker i kriser er et supplement og/eller alternativ i tilfeller der det sosiale nettverket ikke har tilstrekkelig hjelperessurser. Unntaket er ved større ulykker og katastrofer, der profesjonell hjelp fra kommunen skal tilbys.

Kommunens kriseteam følger opp de involverte i akuttfasen, dvs. de første døgnene etter hendelsen.

Kriseteamet skal være behjelpelig slik at de som har behov for videre oppfølging i det ordinære tjenesteapparatet, får dette.

Kriseteamets medlemmer

Lenvik kommunes kriseteam består av;

- Rådmann
- Virksomhetsleder helsetjenesten
- Lege
- Prest
- Politi
- Helsesøster
- Psykiatrisk sykepleier
- Fagleder interkommunal legevakt


Ved behov for psykososial krisehjelp kontaktes Finnsnes interkommunale legevakt, tlf. 77 87 14 00

Kriseteamets oppgaver

1. Vurdere om psykososial hjelp/støtte skal gis
2. Vurdere hva slags type hjelp som skal gis, og omfanget av hjelpen
3. Avklare hvem som skal ha hjelp og støtte
4. Sette i verk og gjennomføre tiltak
5. Evaluere situasjonen og samordne innsatsen
6. Avgjøre hvor lang tid gruppens innsats skal vare
7. Vurdere om det er behov for felles markering
8. Aktivisere sosialt nettverk
9. Sørge for at kriserammede blir fulgt opp
10. Tilrettelegge for selvhjelp – normalisering