SøknadsskjemaUTGÅR

Elektroniske skjema

Lenvik kommune er i ferd med å ta i bruk elektroniske søknadsskjema for alle tjenesteområder. I en overgangsfase vil vi kunne tilby både elektroniske skjema og skriftlig utgave for flere tjenesteområder, mens noen har kun en av løsningene tilgjengelig. Det fremgår av knapp for de forskjellige skjema hvilken type dette er, - skriftlig utgave har symbol og beskrivelsen (.pdf).

Hvis skjema kun finnes i elektronisk versjon, og du har behov for skriftlig utgave, - ta kontakt med den ansvarlige virksomhet.

Du kan også kontakte kommunens kundetorg;
- personlig
- på telefon 77 87 10 00
eller e-post

Barn og skole

BARNEHAGE

Søknad om barnehageplass (dette år 2019/2020 - søknad/endring/oppsigelse)

- Søknad om barnehageplass for 2020/2021 gjøre fra Senja kommunes nettsider i 2020

Kindergarden application

Gratis kjernetid/redusert foreldrebetaling

Tilrettelagt barnehagetilbud

GRUNNSKOLE

Innmelding grunnskole - info

Søknad om permisjon (inntil to uker)

Melding om utskriving (over to uker)

SFO-plass Innmelding, endring & oppsigelse

VOKSENOPPLÆRING

Grunnskole for voksne

Søknad om norskopplæring

Søknad om fritak fra opplæring

Betalingskurs

Kartleggingsskjema

Helse og omsorg

Helse og omsorgstjenester    

Søknad om godkjenning som ledsager i hjemmetjenesten

Besøkshjem - registrering

Brukergodkjenning av transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-kort)

Individuell plan

Henvisning fysioterapi

MILJØRETTET HELSEVERN

          Informasjonsside om miljørettet helsevern (MHV)

Lokaler til frisør, hudpleie, tatovering, hulltaking - melding/søknad om godkjenning

Asylmottak/hospits/campingplass/forsamlingslokale - melding

Kjøletårn og/eller luftskrubbere - melding

Badeanlegg, basseng, badstu - meldeskjema

Plan og teknisk

BOLIG OG EIENDOM

Søknad om dispensasjon (Kommuneplanens arealdel/ Reguleringsplan/ Plan og bygningsloven/ Teknisk forskrift/ Vegloven/ annet lovverk)

Nabosamtykke / Naboerklæring (Relatert til oppføring av tiltak innenfor avstandsgrense(r) til naboeiendom.

Erklæring (Dispensasjon fra veglovens § 29 for kommunale veier / byggegrense fastsatt i reguleringsplan)

Søknad om avkjørsel fra kommunal vei

Søknad om fritak for kommunale gebyrer

Bestill Hyttesekken       

Informasjon om bolig/våningshus som benyttes som fritidsbolig   

Krav om endring i Matrikkelen    

Pipe/ildsted ikke i bruk    

Gravemelding.no

Tiltak i sjø   Veileder

Meld inn ledige boligtomter

Midlertidig bruksendring       

Søknad om kommunal bolig      

LANDBRUK OG MILJØ

Motorferdsel i utmark - dispensasjon
- vedlegg: Skjema for tillatelse fra grunneier
- vedlegg: Skjema for legeerklæring

test1

test2

VANN OG AVLØP

Bestilling av VA-kart

Søknad om tilkobling offentlig vann og avløpsledning    

Søknad om utslippstillatelse mindre avløpsanlegg  Veiledning

Søknad om påslipp av oljeholdig avløpsvann

Søknad om påslipp av fettholdig avløpsvann

Registrering av ny/skiftet vannmåler      

Gravemelding.no

VEI OG TRAFIKK

Klage på ileggelse - parkering       

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

BRANN OG REDNING

Arrangement - melding om midlertidig bruksendring

Avvik ved feiing eller boligtilsyn – tilbakemelding

Fyrverkeri - melding om oppskyting

Fyrverkeri - søknad om tillatelse til handel

Overnatting – melding

Pipe/ildsted ikke i bruk    

Kultur og fritid

Kulturskolen - nye elever  Kulturskolen - eksisterende elever

Kulturmidler (søknadsfrist utløpt)

SalMarfondet

Kultur- og idrettsstipend

Forhåndsgodkjenning - tippemidler

Ledsagerbevis

Søknad om å bli støttekontakt

Kulturpris - forslag til kandidat

Annet

Skjenkebevilling - åpent arrangement  (enkelt, bestemt anledning)

Skjenkebevilling - lukket selskap (ambulerende)

Kommunal vielse - registrering

Kommunal vielse - ettersending av prøvingsattest

Klage på enkeltvedtak

Klage på kommunal tjeneste

Bostøtte - slik søker du  Bostøtte - hvordan søke