Kulturmidler

Her kan du søke om kulturmidler i Lenvik kommune. Kulturmidler fordeles i forskjellige kategorier, og du må fylle ut riktig skjema i forhold til hvilken type midler det søkes om. Søknadsfrist er 1. april. Innkomne søknader etter denne dato vil bli avvist.

Kulturmidler kan søkes av alle frivillige lag og foreninger i Lenvik kommune. For å kunne søke må laget/foreningen være registrert i Brønnøysundregisteret å ha eget org. nr. Ved uriktige opplysninger på laget, samt manglende kontonummer og e-post, vil søknaden avslås!

Følgende tilskudd det kan søkes på:

  • Idrettsaktivitet, drift idrettsanlegg, tilskudd skiløypekjøring, drift samfunnshus, tilskudd grendelag, tilskudd barn og unge, tilskudd øvrige foreninger, tilskudd lekeplasser, tilskudd sang og musikk og refusjon strøm/kurs.

Innenfor hver kategori må det leveres egen søknad og alle vedlegg må lastes opp! (Ved tekniske problemer ved opplasting av vedlegg etc. kan dokumenter ettersendes på e-post.)

Følgende vedlegg skal følge søknadene:

  • Revidert og godkjent regnskap
  • Årsmelding
  • Neste års budsjett.

For refusjon kurs og strøm skal det foreligge følgende dokumentasjon:

  • Betalte fakturaer foregående år
  • Bankutskrift som viser betalte kostnader vedr. kurs

Kurs som søkes dekning på skal fortrinnsvis ha foregått utenfor Lenvik kommunens grenser.

Tildelt sum kan årlig variere ut fra tilførte budsjettrammer til fordeling i søknadsåret.

Søknadsfrist er: 1. april!  Alle søknader som kommer inn etter denne dato vil bli avvist!!

 

- Kor, korps og samspillgrupper

Tilskudd barn og unge - Aktiviteter for barn og unge u/18 år (Idrettslag kan ikke søke denne kategorien)

Tilskudd idrettsaktiviteter - Idrettslag

Drift av idrettsanlegg - Idrettslag 

Tilskudd lekeplasser - Liten pott, 20 000,- til fordeling

Refusjon strømutgifter lysløype - Legg ved kopi faktura

Refusjon kurs/lederopplæring - Max 2000,- per kurs i støtte

Tilskudd grendelag-/utvalg - 50 000,- til fordeling

Tilskudd skiløypekjøring - 50 000,- til fordeling

Drift av samfunns-/bygdehus - Ungdoms/bygde lag

Tilskudd øvrige - Øvrige lag og foreninger som ikke faller inn under de andre søknadskategoriene